Obec Dolní Rychnov realizuje projekt „Úprava veřejného prostranství Náměstí v obci Dolní Rychnov“. Předmětem projektu je realizace úprav veřejného prostranství - Náměstí v centru obce Dolní Rychnov, a jeho doplnění potřebným mobiliářem. Realizace projektu přispěje ke zkvalitnění komunitního života v obci, poskytne místním obyvatelům potřebné zázemí pro vzájemné setkávání a kvalitnější trávení volného času. V obci Dolní Rychnov je kladen důraz na klidový životní styl s pozitivním vztahem ke komunitnímu životu. Předkládaný projekt tato specifika plně odráží. Realizace projektu přispěje ke zkvalitnění prostředí pro život místních obyvatel a dále rozvine potenciál obce jako místa příjemného pro život. 
„Projekt byl spolufinancován z Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 iniciativy LEADER (CLLD) administrované prostřednictvím MAS Sokolovsko o.p.s.“